+31 (0)495 496 470
 • +31 (0)495 496 470

Algemene voorwaarden

1. Boekingen

La Marquise neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. La Marquise behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. La Marquise zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en voor aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons 0495-496470.

2. Boekingen op lange termijn

Wilt u een suite boeken in een periode waarvoor de huurprijzen nog niet bekend zijn, dan verrichten wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering.

Een voorreservering is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve reservering op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt. U kunt nog kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de factuur.

3. Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

4. Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door La Marquise zijn vastgesteld. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van La Marquise, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de suite of de gast betrekking hebben, kunnen deze aan de gast worden doorberekend, ook na de sluiting van de overeenkomst.

5. Suite-informatie

Bij de huurprijs van iedere suite is inbegrepen:

 • Waterverbruik
 • Gas en elektriciteit
 • Gebruik van de in uw suite aanwezig sauna
 • Dagelijkse schoonmaak van de suite
 • Dagelijks schone handdoeken
 • BTW volgens de richtlijnen van de BTW-administratie van Nederland
 • Eindschoonmaak
 • Gebruik van televisie
 • Gebruik van WIFI
 • Toeristenbelasting
 • Ontbijt

6. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan bij La Marquise

7. Betalingen

 1. De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
   
 2. Indien de gast, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft La Marquise het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van La Marquise op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. De door La Marquise in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

8. Annuleringen

Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.

Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 1. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enig bedrag aan La Marquise te betalen.  
 2. Bij annulering tussen 24 uur en 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de eerste nacht van de overeengekomen prijs aan La Marquise te betalen. Een dag begint om 0:00 uur.
 3. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum Is de klant gehouden 100% van de gehele reserveringswaarde te betalen. Een dag begint om 0:00 uur.
 4. Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.
 5. Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
 6. De betaling van het bepaalde onder a,b,c,d en e dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van La Marquise.

9. Aankomst en vertrek

 1. Bij aankomst bij La Marquise ontvangt u de sleutel van de suite. U mag vanaf 15:30 uur in de suite.
 2. Op de dag van vertrek dient u de suite te verlaten voor 11:00, dit in verband met de schoonmaak van de suite.

10. Huishoudelijk reglement

Teneinde het verblijf in La Marquise zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de door La Marquise vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Indien u dat wenst, kan het huishoudelijk reglement, op verzoek, kosteloos onverwijld aan u worden toegezonden. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van La Marquise tot gevolgd hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

11. Overmacht

Overmacht van de zijde van La Marquise bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van La Marquise, daaronder begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

12. Aansprakelijkheid

 1. La Marquise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeval, diefstal of schade op het terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming dat La Marquise is toe te rekenen.
 2. La Marquise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. La Marquise is aansprakelijkheid voor storingen in de nutsvoorzieningen tenzij La Marquise een beroep kan doen op overmacht.
 4. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor La Marquise ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.
 5. La Marquise verplicht zich om na melding door de gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.

13. Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid van La Marquise kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan de leidinggevende voor te leggen om de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan kunt u de klacht voorleggen aan een bevoegd rechter.

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
   
 2. Geschillen tussen de gast en La Marquise over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de gast als door La Marquise worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.
   
 3. Een geschil wordt door de bevoegd rechter aanhangig gemaakt, onder vermelding van namen en adressen van de gast en La Marquise en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de gast het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is La Marquise aan deze keuze gebonden.
   
 4. De bevoegd rechter is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
   
 5. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Antwoord

De Gift Card kan niet ingewisseld worden voor contant geld en kan alleen gebruikt worden als betaalmiddel op de website of in de accommodatie van La Marquise.

De Gift Card heeft geen verloopdatum.

Wij kunnen van het resterende bedrag een nieuwe giftcard uitschrijven.

U gebruikt de Gift Card altijd in combinatie met minimaal één overnachting. Naast de overnachting kunt u dit ook spenderen aan arrangementen of vertier te plaatse.

Via deze website kunt u maximaal 5 Gift Cards bestellen met een maximale waarde van €1000,-. Wanneer u een groter bedrag wilt uitgeven dan adviseren wij u om La Marquise te bezoeken, wij staan dan voor u klaar om dit te organiseren.

Ontvangers ontvangen de e-Gift Card op dezelfde dag dat de verzender hem heeft verstuurd. Wanneer u kiest voor een verpakking, hou dan rekening met de volgende verzendingstermijn:

 • Bij verzending binnen Nederland (1 of 2 werkdagen)
 • Bij verzending binnen Europa (2-3 werkdagen)
 • Bij verzending buiten Europa (6-8 werkdagen)

De gifcard in cadeauverpakking wordt per post in een luxe cadeauverpakking wordt aangeboden. De meerprijs is €6,95.

Op de website kunt u onder het kopje Gift Cards een Gift Card bestellen.